Členka súdnej rady kritizuje predsedu Mazáka za vyjadrenia ku oslobodeniu Kočnera či reformám

4.1.2021 (Webnoviny.sk) – Členka Súdnej rady SR Mar­ce­la Ko­so­vá kritizuje predsedu rady Jána Mazáka za to, že sa vyjadroval ku konkrétnym či neprávoplatným rozhodnutiam súdov či za jeho postoj k schváleným a predstaveným zmenám v justícii.

Nesúhlasí tiež s Mazákovým názorom na reformu justície a novú súdnu mapu. Ko­so­vá svoju kritiku zverejnila na stránke Právne listy. Predseda súdnej rady jej kritiku vníma a nepovažuje za potrebné na ňu reagovať.

Predseda nemá spochybňovať rozhodnutia súdov

Ako uviedla, myslí si, že predseda rady by sa nemal vyjadrovať k rozhodnutiam súdov a spochybňovať ich. „Bez znalosti spisu sa jednak nie je možné re­le­van­tne vyjadriť k akémukoľvek rozhodnutiu súdu, a aj keby pán pred­se­da trest­ný spis či spi­sy vi­del a mal ich pod­rob­ne naš­tu­do­va­né, nie je súk­rom­ná oso­ba, či no­vi­nár, kto­rý si mô­že uro­biť ná­zor na zá­kla­de me­dia­li­zo­va­ných, či ne­ja­kým zvláš­tnym spô­so­bom zís­ka­ných in­for­má­cií zo spi­su,“ napísala. Dodala, že ak by sa predseda rady vyjadroval o potrebe rešpektovania rozhodnutí súdov, bolo by to v poriadku.

Ako príklad Kosová uvádza, že sa Ján Mazák vyjadril k rozsudku Špecializovaného trestného súdu ŠTS), ktorý oslobodil Mariana K. v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Dos­pel k zá­ve­ru, kto­rý ve­rej­ne prezentoval, a kto­rý sme­ro­val k to­mu, že sud­co­via dô­ka­zy vy­hod­no­ti­li nes­práv­ne, le­bo pán pred­se­da súd­nej ra­dy ne­vi­dí nič, čo by za­kla­da­lo ro­zum­nú po­chyb­nosť, že sku­tok spá­cha­li ob­ža­lo­va­ní,“ dodala Kosová. Členka rady pripomenula, že súd­na ra­da má pri­jí­mať opat­re­nia na po­sil­ňo­va­nie dô­ve­ry ve­rej­nos­ti v súd­nic­tvo a pred­se­da súd­nej ra­dy má ko­nať tak, aby ne­bo­la oh­ro­ze­ná dô­ve­ry­hod­nosť súd­nic­tva.

Kritička novej súdnej mapy

V texte Kosová zároveň uvádza, že je kritičkou novej súdnej mapy. „Aby ne­doš­lo k omy­lu, som za re­for­mu jus­tí­cie s cie­ľom jej efek­tív­ne­ho fun­go­va­nia hlav­ne k pros­pe­chu všet­kých ob­ča­nov, ale súd­na ma­pa, pred­lo­že­ná pa­ni mi­nis­ter­kou spra­vod­li­vos­ti, ako aj zme­ny ús­ta­vy a niek­to­rých zá­ko­nov, majú k nej na mí­le ďa­le­ko,“ pokračovala s tým, že sa v tomto smere s Mazákom nezhodnú. Predseda rady podľa nej povedal, že „v ro­ku 2020 sú v jus­tí­cii očis­tné pro­ce­sy, ok­rem iné­ho bo­la prijatá no­ve­la ús­ta­vy a zá­kon o re­for­me súd­nic­tva, kto­ré prip­ra­vi­li pô­du na prak­tic­ké up­lat­ne­nia tých­to pro­ce­sov“. Mazák tiež uviedol, že rada mieni ráznejšie vstupovať do legislatívnych procesov.

Šéf súdnej rady vystúpil proti Predsedníctvu Poradnej rady európskych sudcov (CCJE), ktoré malo výhrady voči reforme súdnictva. Podľa Kosovej mal Mazák reagovať listom v mene celej rady bez toho, aby boli jej členovia o ňom vopred informovaní a konštatoval v ňom, že sudcom nič nehrozí. Kriticky sa CCJE vyjadrilo k zásahom do funkčného obdobia členov Súdnej rady SR, k preloženiu sudcov na nižší súd bez súhlasu pri zmene systému súdov a k funkčnej imunite sudcov.

Hrozba všetkým občanom

CCJE nap­rík­lad uvied­la vo vzťa­hu k zru­še­niu súh­la­su Ústav­né­ho sú­du SR s vä­zob­ným stí­ha­ním sud­cu, že ak je stá­le pot­reb­né za­cho­vať ús­tav­né zá­ru­ky pred prí­pad­ným úče­lo­vým stí­ha­ním predstavi­te­ľov zá­ko­no­dar­né­ho zbo­ru a sud­cov ús­tav­né­ho sú­du zo stra­ny vý­kon­nej mo­ci, pre­čo by tie­to zá­ru­ky ne­ma­li byť za­cho­va­né vo vzťa­hu k sud­com všeo­bec­ných súdov. Takže, ako vi­dí­te, hro­zí. Ale hor­šie je, že cez sud­cov je tu hroz­ba aj všet­kým občanom, kto­rí sa ke­dy ocit­li či ocit­nú pred sú­dom,“ napísala.

Kosová ďalej vytýka, že na stránke súdnej rady nemôžu byť zverejňované názory žiadneho jej člena. Rovnako nesúhlasí s návrhom zo strany členky súdnej rady, aby boli členovia rady prednostne očkovaní proti ochoreniu COVID-19, keďže bol očkovaný aj Mazák. „Členo­via Súd­nej rady SR ma­jú stáť v pr­vej lí­nii jus­tí­cie, ale nie v pr­vom ra­de na oč­ko­va­nie. Ak už niek­to, tak má­me tres­tných sud­cov ok­res­ných sú­dov, kto­rí v rám­ci slu­žieb mu­sia den­noden­ne pri roz­ho­do­va­ní o väz­be byť fy­zic­ky prí­tom­ní pri vý­slu­chu, kde je obvinený, eskorta, pro­ku­rá­tor, asis­ten­tka či ob­haj­ca. Takúto mož­nosť by ma­li mať pre­dov­šet­kým oni, na čom sme sa via­ce­rí čle­no­via súd­nej ra­dy zhod­li,“ uzavrela.

Členka súdnej rady Marcela Kosová vyjadrila svoj názor na výkon funkcie predsedu súdnej rady. Má na to nespochybniteľné právo. Vzhľadom na vysoko emotívne ladenie jej názorov však nepovažujem za potrebné ani vhodné na nich reagovať. Nech si čitatelia jej otáznikov vytvoria názor sami,“ reagoval v tejto súvislosti pre agentúru SITA predseda súdnej rady Ján Mazák.

Viac k témam: súdy
Zdroj: Webnoviny.sk – Členka súdnej rady kritizuje predsedu Mazáka za vyjadrenia ku oslobodeniu Kočnera či reformám © SITA Všetky práva vyhradené.

Výberová komisia odporučila dvoch kandidátov na policajného prezidenta, jedným z nich je Kovařík

Grécka pravoslávna cirkev nechce zatvoriť kostoly, kňazov vyzýva na ignorovanie nariadení