V stredu bude rokovať Mestská rada. Už deviaty krát v tomto volebnom období.

0 41

Primátor mesta Humenné Miloš Meričko zvolal do zasadačky Mestskej rady na deň 27.11.2019 (streda) o 09:00 hodine IX. zasadnutie Mestskej rady v Humennom.

Členovia Mestskej rady mali na programe tieto body zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
 4. A: Potvrdenie výkonu Všeobecne záväzného nariadenia č. 153/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Humenné pozastaveného primátorom mesta
  B: Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobnéstavebné odpady na území mesta Humenné
 5. A: Rozpočet mesta Humenné na roky 2020 – 2022B: Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2020 – 2022C: Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Humennom na roky 2020– 2022D: Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2020 – 2022
 6. A: Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 5/2019B: Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 03/2019C: Rozpočtové opatrenie Správy rekreačných a športových zariadení Humenné č. 1/2019
 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
 8. Informatívna správa o plnení Plánu investičných akcií v roku 2019 a Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2020
 9. Výhľadový plán opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na roky 2020 – 2022
 10. Správa o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií
 11. Vecný plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2020
 12. Výhľadový plán opráv a rekonštrukcií objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné na roky 2020 – 2022
 13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Humenné na funkčné obdobie 2020 – 2026
 14. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2020 v zmysle VZN č. 158/2019
 15. A: Potvrdenie výkonu uznesenia č. 154/2019 zo dňa 23.10.2019 k Tech­nickým podmienkam pre verejnéobstarávanie k zabezpečeniu služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029 po­zastaveného primátorom mestaB: Technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029
 16. Správy o hospodárení organizácií s majetkovou účasťou mesta:A: Správa o hospodárení Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.B: Správa o hospodárení Televíznych káblových rozvodov, s. r. o.
 17. A: Návrh na odpis pohľadávok – penále za omeškané úhradyB: Návrh na odpis pohľadávok z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu a úmrtia nájomníkovC: Odpis pohľadávky za prenájom nebytového priestoru na Námestí slobody 1734/57 – TUTTI
  ristorante, s.r.o.
 18. Návrh výberu parkovného na parkoviskách mesta Humenné prostredníctvom SMS
 19. Plány práce Mestskej rady v Humennom a Mestského zastupiteľstva v Humennom na I. polrok 2020
 20. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
 21. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné športovým klubom – 1. Tenisový klub Humenné
 22. Majetkové veciA: Odpredaj pozemku pred RD pre Miroslava Harvana a manželku, Sídlisko Poľana 798/63, 066 01 HumennéB: Prenájom pozemkov CKN 4117/197, CKN 4117/198 a CKN 4117/199 pre Central Point, s. r. o. HumennéC: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s., Košice, stavba: Humenné, ul. Kukučínova – úprava
  NN a DP
 23. Rôzne
 24. Technicko-organizačné zabezpečenie X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
 25. Záver
Ostatní čítajú
ODBER NOVINIEK
ODBER NOVINIEK
Zaregistrujte sa a získajte najnovšie správy, aktualizácie a špeciálne ponuky doručené priamo na email.

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše používanie. Predpokladáme, že s tým súhlasíte, ale ak si budete priať môžete sa odhlásiť. Povoliť Prečítať viac