V roku 2020 budú z rozpočtu mesta podporené aj zelené a environmentálne projekty

V stredu 23. októbra sa uskutočnilo v poradí IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom. Zúčastnilo sa ho 23 poslancov. Jedným z bodov bolo aj schválenie nového VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné.

Foto: humenne.sk

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné bol spracovaný v zmysle prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov uvedených v Protokole o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne KA-008/2019/1110.
Kontrolu vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v roku 2019 za obdobie rokov 2016-2018 .

V návrhu VZN sú presne vymedzené oblasti, v rámci ktorých môžu byť poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta. Žiadosť o poskytnutie dotácie môže byť adresovaná len do jednej oblasti podpory, pričom môže obsahovať viacero podoblastí. Cieľom je zabrániť prelínaniu sa projektov vo viacerých komisiách, resp. oblastiach. V tomto roku bolo prijatých cca 330 žiadostí o dotáciu. Pri jednej žiadosti predpokladáme okolo 140 žiadostí, žiadateľ môže podať tiež jednu žiadosť o dotáciu z dispozičného práva primátora

Nové VZN umožní prerozdeliť komisiám financie po novom. Na šport sa ujde 74% zo všetkých financií určených na dotácie. Školstvo dostane 3%, kultúra 5%, sociálna komisia spolu s cirkvami 9% a mládež 2%.
Po novom bude o projektoch rozhodovať aj komisia životného prostredia a verejnej zelene, ktorá prerozdelí 2% z celkových financií, určených pre projekty. Primátor bude mať vo svojom dispozičnom práve 5% zo všetkých financií, určených na dotácie.

Komisia životného prostredia doposiaľ financie na prerozdelenie určené nemala. To sa v roku 2020 zmení.
Podľa tabuľky, ktorá bola prílohou dôvodovej správy nového VZN, je v pláne v roku 2020 prerozdeliť na šport 281 200€, na školstvo 11 400€ , na kultúru 19 000€, na sociálne projekty a pre cirkvi 34 200€, na mládež a životné prostredie po 7 600€.

Objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií môže schváliť MsZ najmenej vo výške 2% z výnosu dane z príjmov pre mesto Humenné.

Prijímateľ dotácie bude povinný propagovať mesto Humenné, keďže dané podujatie/aktivita bude realizované s finančnou podporou mesta Humenné.

ODBER NOVINIEK
ODBER NOVINIEK
Zaregistrujte sa a získajte najnovšie správy, aktualizácie a špeciálne ponuky doručené priamo na email.

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše používanie. Predpokladáme, že s tým súhlasíte, ale ak si budete priať môžete sa odhlásiť. Povoliť Prečítať viac