- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

V Medzilaborciach zasadne Mestské zastupiteľstvo. Diskutovať sa bude aj o multimodálnej doprave

0
Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/infozona.sk/www/infozona.sk/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/infozona.sk/www/infozona.sk/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213
28

V súlade s ustanovením § 13 ods.4. písm. a/zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolá primátor mesta Medzilaborce zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Zasadnutie sa uskutoční 07. novembra 2019 o 14.00, v budove Mestského úradu Medzilaborce vo veľkej zasadačke na prvom poschodí.

- Reklama -

Program zastupiteľstva:

Ostatní čítajú

1. Otvorenie
a/ schválenie programu
b/ určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
c/ voľba návrhovej, mandátovej komisie
2. Kontrola dodržiavania VZN, vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení v samospráve mesta Medzilaborce
3. FKM v materských školách mesta
4. Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-9/2019 a návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2019
5. Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 835/5/2006 /Závod HN
6. Návrh VZN č.6/2019 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
7. Návrh VZN č. 7/2019 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby
8. Návrh zámeru zámeny pozemkov pre účely výstavby murovaných boxových garáží z ulice Komenského na ulicu Gen. Svobodu
9. Návrh zámeru na odpredaj pozemku na Duchnovičovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Návrh na schválenie financovania projektu „Modernizácia infraštruktúry pre multimodálnu dopravu v Krosne a Medzilaborciach
11. Diskusia
12. Interpelácia poslancov
Záver

Zdroj: medzilaborce-urad.sk

ODBER NOVINIEK
ODBER NOVINIEK
Zaregistrujte sa a získajte najnovšie správy, aktualizácie a špeciálne ponuky doručené priamo na email.

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše používanie. Predpokladáme, že s tým súhlasíte, ale ak si budete priať môžete sa odhlásiť. Povoliť Prečítať viac