PSK vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľa humenskej strednej školy. Takéto sú podmienky

Prešovský samosprávny kraj zastúpený predsedom Prešovského samosprávneho kraja, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v týchto stredných školách:

 1. Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4 v Humennom,
 2. Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15 A v Levoči,
 3. Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1 v Prešove,
 4. Strednej odbornej školy dopravnej, Konštantínova 2 v Prešove,
 5. Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24 v Prešove,
 6. Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove,
 7. Strednej odbornej školy hotelovej, Horný Smokovec 26 vo Vysokých Tatrách a
 8. Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1 v Poprade.

Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy budú realizovať rady školy. V prípade súhlasu predsedu s návrhom rady školy bude riaditeľ vymenovaný do funkcie od 1. januára 2020

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti a
 • vykonanie I. atestácie podľa § 30 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 90 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
 • organizačné schopnosti, 
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • ovládanie štátneho jazyka a
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • osobný dotazník,
 • profesijný životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienku bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona NR SR č.  138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prihlášok je 15. novembra 2019.

Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

V obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie + názov a sídlo školy“.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Termín výberového konania

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený písomne predsedom rady školy.

Vyhodnotenie výberových konaní bude zverejnené po ukončení daných výberových  konaní.

ODBER NOVINIEK
ODBER NOVINIEK
Zaregistrujte sa a získajte najnovšie správy, aktualizácie a špeciálne ponuky doručené priamo na email.

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše používanie. Predpokladáme, že s tým súhlasíte, ale ak si budete priať môžete sa odhlásiť. Povoliť Prečítať viac