- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

PSK vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľa humenskej strednej školy. Takéto sú podmienky

0 4

- Reklama -

Prešovský samosprávny kraj zastúpený predsedom Prešovského samosprávneho kraja, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v týchto stredných školách:

 1. Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4 v Humennom,
 2. Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15 A v Levoči,
 3. Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1 v Prešove,
 4. Strednej odbornej školy dopravnej, Konštantínova 2 v Prešove,
 5. Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24 v Prešove,
 6. Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove,
 7. Strednej odbornej školy hotelovej, Horný Smokovec 26 vo Vysokých Tatrách a
 8. Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1 v Poprade.

Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy budú realizovať rady školy. V prípade súhlasu predsedu s návrhom rady školy bude riaditeľ vymenovaný do funkcie od 1. januára 2020

Kvalifikačné predpoklady

Ostatní čítajú
1 z 17
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti a
 • vykonanie I. atestácie podľa § 30 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 90 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
 • organizačné schopnosti, 
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • ovládanie štátneho jazyka a
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Reklama -

- Reklama -

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • osobný dotazník,
 • profesijný životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienku bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona NR SR č.  138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prihlášok je 15. novembra 2019.

Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

V obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie + názov a sídlo školy“.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Termín výberového konania

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený písomne predsedom rady školy.

Vyhodnotenie výberových konaní bude zverejnené po ukončení daných výberových  konaní.

- Reklama -

ODBER NOVINIEK
ODBER NOVINIEK
Zaregistrujte sa a získajte najnovšie správy, aktualizácie a špeciálne ponuky doručené priamo na email.

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše používanie. Predpokladáme, že s tým súhlasíte, ale ak si budete priať môžete sa odhlásiť. Povoliť Prečítať viac