Zákonník práce sa má meniť, zamestnanci v stavebníctve budú môcť požadovať vyplatenie mzdy aj od dodávateľa služby

Úrad na ochranu osobných údajov však upozorňuje na to, že je potrebné vymedziť rozsah osobných údajov o zamestnancoch, ktoré je povinný zamestnávateľ poskytnúť dodávateľovi služby.

19.7.2023 (SITA.sk) – Zamestnanci v stavebníctve, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil mzdu, budú môcť od budúceho roka požadovať vyplatenie mzdy alebo jej časti aj od dodávateľa služby.

Osobné údaje zamestnancov

Pôjde o stavebné práce, týkajúce sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.

Úrad na ochranu osobných údajov však upozorňuje na to, že je potrebné vymedziť rozsah osobných údajov o zamestnancoch, ktoré je povinný zamestnávateľ poskytnúť dodávateľovi služby. Všeobecne formulované znenie žiada úrad nahradiť konkrétne stanoveným rozsahom osobných údajov.

„Zákonodarca musí v texte legislatívneho predpisu jasne a určito upraviť, o aké osobné údaje ide s ohľadom na dosiahnutie sledovaného účelu,” uviedol Úrad na ochranu osobných údajov.

Vzhľadom na slabšiu pozíciu zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, navyše v situácii nevyplatenia mzdy, sa podľa úradu všeobecnou formuláciou v navrhovanom znení umožní široký výklad rozsahu osobných údajov potrebných na vyplatenie mzdy.

„Navrhujeme jednoznačne v zákone naformulovať, aké údaje zamestnávateľ na vyplatenie mzdy potrebuje, pričom je potrebné pri takto stanovenom rozsahu zohľadniť a rešpektovať zásadu obmedzenia účelu s prepojením na zásadu minimalizácie spracúvania osobných údajov,” odkázal úrad rezortu práce a sociálnych vecí.

Garantované právo na mzdu

Navrhovanou úpravou sa podľa úradu dosiahne jednoznačnosť a v praxi aj rovnaká aplikácia pre všetky budúce pracovnoprávne vzťahy.

Zamestnanci v stavebníctve majú mať vďaka novele Zákonníka práce lepšie garantované právo na mzdu najviac v sume minimálnej mzdy za každú hodinu práce vykonávanú pre dodávateľa služby.

Návrhom novely pracovného kódexu ministerstvo práce reaguje na výhrady Európskej komisie, ktorá upozornila na nesúlad slovenských právnych predpisov s príslušným článkom európskej smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Novelou Zákonníka práce sa tak má rozšíriť subdodávateľská zodpovednosť za nevyplatenie mzdy pri stavebných prácach. Dodávateľ služby má zodpovedať na vyplatenie mzdy alebo jej časti najviac v sume minimálnej mzdy patriacej za každú hodinu práce, ktorou sa zamestnanec podieľal na kontrakte svojho zamestnávateľa. Túto mzdu poskytne dodávateľ v rozsahu tzv. „čistej“ mzdy a dodávateľ služby nebude zodpovedný za výkon zrážok zo mzdy zamestnanca.

Zamestnávateľ bude naďalej zodpovedný za poskytnutie zostávajúcej časti mzdy a za výkon zrážok.

Harmonizácia s právom EÚ

Ak by išlo o zamestnanca, ktorý vykonal prácu pre dodávateľa služby v rozsahu 174 hodín v príslušnom kalendárnom mesiaci, návrh novely Zákonníka práce umožní zamestnancovi, ktorému jeho zamestnávateľ neposkytol splatnú mzdu, požiadať dodávateľa služby o výplatu mzdy najviac v sume 700 eur, teda v sume aktuálnej minimálnej mzdy. Dodávateľ služby sa v tomto prípade stane „ručiteľom“ za vyplatenie tejto mzdy, ak ju neposkytol zamestnávateľ.

„Predložený návrh zákona je plnou harmonizáciou s právom EÚ. Ide o minimalistický model transpozície, pri ktorom nedochádza ku goldplatingu,” dodalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Viac k témam: Mzdy, Novela zákona, Stavebníctvo
Zdroj: SITA.sk – Zákonník práce sa má meniť, zamestnanci v stavebníctve budú môcť požadovať vyplatenie mzdy aj od dodávateľa služby © SITA Všetky práva vyhradené.