V Snine zasadne Mestské zastupiteľstvo. Bude sa voliť aj náčelník MsP

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolala primátorka mesta, Ing. Daniela Galandová, jedenáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 07. 11. 2019 o 9.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Vystúpenie občanov
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 07. 11. 2019
4. Voľba náčelníka MsP v Snine
5. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom
6. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
7. Memorandum o vzájomnom porozumení a budúcej spolupráci medzi Mestom Snina a LPUS, p. s. Snina
8. Investičný zámer – Rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta
8.1. Schválenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Snina a Mestským podnikom Snina, s. r. o.
9. Prijatie úveru na financovanie investičných výdavkov mesta Snina
10. Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 – 2020
11. Zrušenie uznesenia MsZ č. 174/2016 zo dňa 25. 02. 2016
12. Zrušenie uznesenia MsZ č. 448/2018 zo dňa 12. 02. 2018 a schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb – PSK
13. Zrušenie uznesenia MsZ č. 152/2011 zo dňa 28. 11. 2011
14. Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Snina na prevádzkovanie Domu Matice slovenskej v Snine
15. Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Snina na prevádzkovanie Galérie Andrej Smolák
16. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/972, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Petrunčík Ján, Petrunčíková Anna
17. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 7063/31, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Karaščák Marián, Karaščák Jozef
18. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 1856/262, 1856/263, 1856/264, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Rak Vladimír, Raková Marta, Snina
19. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1968/161, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Gáborová Gabriela, Snina
20. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 2146/36 a 2146/37, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Mgr. Jana Karľová
21. Interpelácia poslancov
22. Záver

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine bude vysielané online prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Zároveň bude vyhotovený aj obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle Mesta Snina www.snina.sk a odvysielaný káblovou televíziou na informačnom TV kanáli SKV1.

Zdroj: snina.sk

ODBER NOVINIEK
ODBER NOVINIEK
Zaregistrujte sa a získajte najnovšie správy, aktualizácie a špeciálne ponuky doručené priamo na email.

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše používanie. Predpokladáme, že s tým súhlasíte, ale ak si budete priať môžete sa odhlásiť. Povoliť Prečítať viac